Wednesday, July 6

“पुरुष’मा स’धै यस्तो गुण’हरु चा’हन्छन् हरे’क महिला’हरु जा’नी राक्नु’होस “

November 23, 2020 556

फिदा मुस्का’नस् राम्रो लुक र पहि’रन पछि महिला’लाई हँ’सिलो अनु’हार चाहिन्छ। कु’नै पनि’ पुरुष हँसि’लो अनु’हार’सहित प्रस्तुत हुन्छ भने उ’प्रति महिला आक’र्षित हुन्छे । यदी तपाई भेट हुदा झोक्रा’एर बस्नु भयो वा मोवा’ईल चला’एर ब’स्नु भयो भने पुरुष प्र’ति महि’लाहरु आर्कर्षिन नहुन सक्छन ।

लु’क्स र आक’र्षणस् हुन त लामो समय सम्मको स म्बन्ध’मा स्व’भाव प्रधा’न हुन्छ तर आफ्नो पुरुषको आकर्षक लुक र ब्यक्तित्व पनि महिलाको चहाना हो । पुरुषको स्किन कलरले समेत महिलालाई प्रभाव पार्ने कुरा भएको बताइन्छ ।

तपाईको स्वभावस् कुनै पनि सम्बन्धको ‘शुरुवा”त बाहिरी सुन्दर’ताबाट हेरिन्छ तर’ सम्बन्ध लम्बिँदै ‘जाँदा ‘मानिसको ‘स्व’भाव हेरिन्छ । खास’मा सम्बन्ध’को आयु सुन्दर’ताले होइन स्वभा’वले निर्धा’रण गर्छ । एक’ महि’लाले पुरुषबा”ट सबैभ’न्दा ब’ढी अपे’क्षा ग’र्ने भ’नेको राम्रो स्वभाव हो । लामो स म्ब’न्धमा महिला’लाई सुन्द’रताले भन्दा” पुरुषको स्व’भावले आ’क र्षित गर्छ ।

****************भी डियोको पुरा लिंक तल राखियको छ **********

प्रतिकृया दिनुहोस्